sa
פרשת מטותנלמד על הזוגיות מהפרשה,סיפור של בני ראובן ובני גד, ניתן ללמוד מהפרשה בעצם הבנו את הערת משה אנחנו נהיה ראשונים אנחנו לא נחליש את עם ישראל אנו נשאיר את המשפחות שלנו לפה ואח"כ נחזור לכאן, משה מקבל את דבריהם את התיקון של דבריהם וממשיכים ביחד - מהלך השיחה אומרת לנו שמה שהיה להם בלב זה עמדה כלכלית זה מתאים לנו פה ועם הפניה הזו הם באו למשה רבינו, תפיסה של משה לא הסתכל על המגמה על הכוונה על המגמה, על התוצאות הוא אומר להם הכוונה טובה אבל מה יהיה ההשלכות של מעשיכם, אתם תחלישו את עם ישראל , בני ראובן ובני גד מבינים שמשה לא פסל את מה שהם אמרו, והם הוסיפו לאמירתם גם את האמירה של משה וברגע שמשה הבין שהם מתחשבים גם בעם ישראל הם מקבלים את האחוזה בעבר הירדן.
כאשר אני מדבר אני משתך מישהו אחר מה חשוב לי עם אני בקשר עם מישהו אחר באותו רגע שאני מבטא את הכוונה שלי אני חשוב לי להתחשב בשני, בעצם הבניה בעצם החיבור מצד אחד אני לוקח ומבין את אשתי ומשתף אותה איך זה יהיה בשבילה ומשתף אותה וברגע שאני מבין את המשמעות שלה אני מחפש דרך להתחשב בין מה שחשוב לה לבין מה שחשוב גם לי. היכולת להביע מה שחשוב לי וביחד עם זה לקבל ולהקשיב למה שהשני רוצה, זה היסוד של ברית הנישואים,שבת שלום.כתובת המכון: רחוב בן יהודה 2, קומה ב, משרד 214, ירושלים. || טלפון: 02-6258325
עיצוב: סטודיו תהילה   |    תכנות: אסף טבצ'ניק   |    כניסה למערכת וידאו